congtycpsongda10.9@gmail.com (024) 73 030 678 (024) 73 038 689
Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ 2022

Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ 2022

16:48 10/11/2022

Ngày 08 tháng 07 năm 2022, công ty cổ phần Sông Đà 10.9 đã tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2022. Đại hội đã thành công tốt đẹp.