congtycpsongda10.9@gmail.com (024) 73 030 678 (024) 73 038 689
Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức

Công ty cổ phần Sông Đà 10.9 tổ chức quản lý và điều hành sản xuất theo sơ đồ sau đây:
Sơ đồ tổ chức