congtycpsongda10.9@gmail.com (024) 73 030 678 (024) 73 038 689
THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 VÀ THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 VÀ THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS

Hội đồng quản trị công ty cổ phần Sông Đà 10.9 trân trọng kính mời quý cổ đông về dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023-2027) theo nội dung sau:
File thư mời;
File thông báo.

Bài viết liên quan