congtycpsongda10.9@gmail.com (024) 73 030 678 (024) 73 038 689
THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 VÀ THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 VÀ THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS

Hội đồng quản trị công ty cổ phần Sông Đà 10.9 trân trọng kính mời quý cổ đông về dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023-2027) theo nội dung sau:
File thư mời;
File thông báo.

Bài viết liên quan

LỄ TỔNG KẾT DỰ ÁN NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN ĐAK BA

16:20 18/09/2023

Ngày 09 tháng 9 năm 2023, tại nhà máy thủy điện Đak Ba, Tổng...

LỄ THÔNG HẦM DẪN NƯỚC – THÁP ĐIỀU ÁP DỰ ÁN THỦY ĐIỆN NƯỚC LƯƠNG

16:05 15/09/2023

Ngày 11 tháng 9 năm 2023, công ty cổ phần thủy điện Nước Lươ...

LỄ KÝ HỢP ĐỒNG THI CÔNG GÓI THẦU SỐ 07 – DỰ ÁN THỦY ĐIỆN SÔNG GIANG 1

15:46 14/09/2023

Ngày 25 tháng 07 năm 2023, tại văn phòng công ty cổ phần kha...